Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Młodzi przyrodnicy

Organizowane od siedmiu lat przez „Salamandrę” wojewódzkie konkursy przyrodnicze cieszą się nieustającym i stale wzrastającym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli z Wielkopolski. W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba szkół uczestniczących w konkursach wzrosła o ponad 100. W naszym pierwszym Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Szkół Podstawowych (w 1994 r.) wzięło udział zaledwie kilkanaście szkół; w tegorocznej edycji - ponad 400! Chociaż do ostatecznych rozgrywek finałowych dochodzi tylko trzech uczniów, wszyscy pozostali uczestnicy (a jest ich kilka tysięcy!) z pewnością również zyskują. Podczas przygotowań do Konkursu (który, przyznajemy, nie należy do łatwych) przyswajają sobie wiedzę znacznie wykraczającą poza program szkolny. Uczą się samodzielnego korzystania z literatury i - co najistotniejsze - rozwijają swoje zainteresowanie przyrodą. W ten sposób osiągnięty zostaje najważniejszy cel naszych Konkursów. Również nauczyciele przyznają, iż przygotowując uczniów, pogłębiają swoją wiedzę przyrodniczą.

Tegoroczne edycje Konkursów zatytułowane są: „Parki Narodowe w Polsce” (Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów) oraz „Owady Polski” (Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich). 15 listopada odbył się etap szkolny Konkursu „Parki Narodowe w Polsce”. W tym roku, z uwagi na ogromną liczbę uczestników, wprowadziliśmy dodatkowy etap - okręgowy. Odbędzie się on 15 stycznia, w 38 szkołach podstawowych i gimnazjach Wielkopolski. Etap wojewódzki będzie miał miejsce 17 marca, w Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu. Etap szkolny Konkursu „Owady Polski” odbył się 11 grudnia. Ok. 150 najlepszych przyrodników ze szkół średnich weźmie udział w rozgrywkach finałowych - 17 lutego, w Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Poznaniu.

Ewa Olejnik

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” bardzo dziękuje wszystkim nauczycielom oraz dyrektorom szkół, które pomagają nam w organizacji poszczególnych etapów Konkursów, jak również sponsorom: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ministerstwu Edukacji Narodowej i Wydawnictwu „Multico”.


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.