Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nowy park narodowy

Od 1 lipca 2001 r. istnieje kolejny, 23 polski park narodowy - PN „Ujście Warty”. Jego powstanie było możliwe dzięki bardzo rzadkiemu zdarzeniu. Mianowicie z wnioskiem o jego utworzenie zwracali się wspólnie: przyrodnicy, mieszkańcy, samorządy i władze wojewódzkie. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie ustawy o ochronie przyrody, w najbliższych latach niestety nie przybędzie już Polsce więcej parków narodowych.

Park powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu „Słońsk” oraz części Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Położony jest na terenie województwa lubuskiego, w historycznej delcie ujścia Warty do Odry. Jego powierzchnia wynosi 7.955,86 ha.

Większość terytorium Parku już w 1984 r. została objęta konwencją Ramsar, której celem jest ochrona terenów podmokłych. Jest to jedno z najważniejszych lęgowisk ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Spośród stwierdzonych tu do tej pory 245 gatunków ptaków, lęgi wyprowadza aż 160. Według międzynarodowej klasyfikacji BirdLife International, aż 26 z nich jest zagrożonych wyginięciem. Teren parku jest ważny dla ptaków również poza ich sezonem rozrodczym. Bardzo licznie pierzą się tu różne gatunki kaczek (Anas spp.), a także gęgawy (Anser anser), łabędzie nieme (Cygnus olor) i łyski (Fulica atra). W czasie jesiennej migracji można tu jednego dnia zobaczyć nawet 200.000 rozmaitych gęsi - głównie zbożowych (Anser fabalis) i białoczelnych (Anser albifrons). Jest to także największe w naszym kraju zimowisko łabędzi krzykliwych (Cygnus cygnus), liczące do 2.500 osobników, i jedno z ważniejszych zimowisk bielika (Haliaeetus albicilla) - do 50 osobników.

Rozlewiska Parku Narodowego „Ujście Warty” to ważna ostoja ptaków

Rozlewiska Parku Narodowego „Ujście Warty” to ważna ostoja ptaków
Fot. Andrzej Kepel

Dotychczas na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” zanotowano także występowanie 34 gatunków ssaków, 7 gatunków płazów, 2 gatunków gadów oraz ponad 400 gatunków roślin naczyniowych. Policzenie wszystkich gatunków owadów, pajęczaków, ślimaków i innych bezkręgowców jest praktycznie niemożliwe, jednak warto zaznaczyć, że do tej pory odnaleziono tu 16 nowych dla fauny Polski taksonów zwierząt bezkręgowych.

W Chyrzynie, w obecnej siedzibie dyrekcji Parku, od 1996 roku aktywnie funkcjonuje Centrum Edukacji Przyrodniczej. Przez chroniony teren biegnie kilka szlaków pieszych i rowerowych, a także dwie ścieżki przyrodnicze. Park posiada zaplecze hotelowe dla ok. 45 osób. Warto więc podczas zbliżającej się jesieni odwiedzić tę okolicę. Jadąc tam, nie zapomnijmy zabrać lornetki.

Bartłomiej Szymański

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.