Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Prawo (nie)doskonałe

Nowe okresy ochronne dla zwierząt łownych

Masowe szczepienia lisów przeciw wściekliźnie spowodowały drastyczny wzrost ich liczebności. Aby temu częściowo przeciwdziałać, wydłużono okres polowań na te zwierzęta.

Masowe szczepienia lisów przeciw wściekliźnie spowodowały drastyczny wzrost ich liczebności. Aby temu częściowo przeciwdziałać, wydłużono okres polowań na te zwierzęta.
Fot. Bartosz Krąkowski

27 maja 2001 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska (z dnia 10 kwietnia 2001 r.) w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. Nowe przepisy obejmują całorocznym okresem ochronnym łosie. Na liście gatunków łownych znalazły się nowe gatunki: norka amerykańska i jenot. Wydłużono okresy polowań na lisy (o około 2 miesiące), kuny i tchórze (o około miesiąc) oraz gęsi (o ok. 3 tygodnie). Również na cielęta jelenia szlachetnego można będzie polować do końca lutego - o miesiąc dłużej niż do tej pory. Jednocześnie skrócono o ok. miesiąc okres polowania na zające i dzikie króliki, rezygnując z prawa do całorocznego odstrzału tych zwierząt na terenach ogrodzonych sadów i szkółek. O trzy miesiące skrócono czas polowań na borsuki, co jest częściowym spełnieniem postulatów o ochronę tego gatunku. Utrzymano specjalne zasady dla obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew i głuszec (na ssaki drapieżne z gatunków łownych można tam polować przez cały rok). Zrezygnowano z całorocznego prawa do odstrzału ssaków drapieżnych w ośrodkach hodowli bażanta, kuropatwy i zająca. Usunięto także zastrzeżenie, wg którego czaple siwe i piżmaki nie podlegały prawu łowieckiemu na terenach stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Pełen tekst nowego rozporządzenia można znaleźć m.in. na stronie internetowej PTOP „Salamandra”.

Nowe unormowania nie wprowadzają zmian rewolucyjnych, jednak w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, są nieco lepsze.

Andrzej Kepel
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.