Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kolejna aleja pomnikiem przyrody

W artykule Wielkie cięcie piszemy o groźbie, która zawisła nad polskimi alejami. Możemy jednak podzielić się także dobrą wiadomością dotyczącą przydrożnych drzew. 9 marca 2001 r. Rada Gminy w Kórniku (powiat poznański) na wniosek PTOP „Salamandra” uznała za pomnik przyrody aleję drzew rosnących wzdłuż drogi gruntowej, biegnącej od wsi Kromolice w kierunku Runowa.

Objęta ochroną śródpolna aleja stanowi schronienie dla wielu zwierząt

Objęta ochroną śródpolna aleja stanowi schronienie dla wielu zwierząt
Fot. Paweł Śliwa

Aleję tworzy ponad 150 drzew rosnących na odcinku około 2 km. Część z nich jest wyjątkowo okazała. Spotkamy tutaj jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), grusze pospolite (Pyrus communis), klony pospolite (Acer platanoides), kasztanowce (Aesculus hippocastanum), robinie akacjowe (Robinia pseudacacia), wierzby kruche (Salix fragilis), jawory (Acer pseudoplatanus) oraz okazałe jarząby szwedzkie (Sorbus intermedia) i pospolite (Sorbus aucuparia).

Oprócz drzew, wzdłuż alei rośnie również wiele gatunków krzewów. Ponieważ droga ta jest rzadko wykorzystywana, w znacznym stopniu porastają ją liczne rośliny zielne, co dodatkowo podnosi jej wartość przyrodniczą.

Urozmaicona roślinność, niewielki ruch pojazdów oraz fakt, iż aleja ta przebiega przez krajobraz rolniczy sprawiają, że jest ona zasiedlona przez wiele gatunków zwierząt i stanowi enklawę bioróżnorodnosci na tle stosunkowo ubogiej przyrodniczo okolicy.

Zachęcamy wszystkich do podejmowania starań w celu obejmowania ochroną prawną podobnych miejsc. Pamiętajmy, że obecnie decyzje takie mogą podejmować władze gminy. Wskazówki - co należy zrobić, aby doprowadzić do objęcia drzewa lub alei ochroną pomnikową, można uzyskać w biurze „Salamandry”.

Paweł ŚliwaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.