Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Prawo (nie)doskonałe

Nietoperze znów legalne w Poznaniu

26 czerwca Rada Miasta Poznania postanowiła wykreślić punkt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania”, nakładający na właścicieli posesji obowiązek „uniemożliwienia ptakom i innym zwierzętom przebywania na strychach, poddaszach i piwnicach, poprzez odpowiednie zabezpieczenie okien, otworów, szczelin itp.”

Kolonia gacków znów legalnie mieszka na strychu

Kolonia gacków znów legalnie mieszka na strychu
Fot. Andrzej Gawlak

Wraz z tą decyzją zakończyły się (mamy nadzieję, że ostatecznie) trwające już od prawie 4 lat starania PTOP „Salamandra” i innych organizacji ekologicznych, zmierzające do usunięcia lub złagodzenia tego kuriozalnego zapisu. Choć w zamierzeniach twórców był on zapewne skierowany przeciwko gołębiom i bezpańskim kotom, dotykał również nietoperzy, a także pustułek i innych ptaków zakładających gniazda w poznańskich budynkach.

PTOP „Salamandra” proponowała przynajmniej dodanie do tego punktu zastrzeżenia, że nie obejmuje on zwierząt z gatunków rzadkich i chronionych. Ostatecznie jednak wraz z Komisją Ochrony Środowiska Rady Miasta ustaliliśmy, że Komisja zaproponuje całkowite wykreślenie tego nakazu.

Z przeciwnym wnioskiem do zgłoszonego przez Komisję wystąpił Zarząd Poznania, który proponował wprowadzenie „złagodzenia” polegającego na tym, że przebywanie jakichkolwiek zwierząt na strychach, poddaszach i w piwnicach byłoby dopuszczalne w przypadku, gdy właściciel budynku uprzednio pisemnie zobowiąże się do utrzymania tego miejsca w czystości. Na szczęście Rada stosunkiem głosów 23 do 9 przychyliła się do propozycji Komisji. Tak więc z momentem wejścia w życie wspominanej uchwały (nastąpi to 30 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego), nietoperze i inne zwierzęta będą mogły znów w majestacie prawa korzystać ze schronień oferowanych im na terenie Poznania przez budowle wzniesione przez człowieka.

Andrzej Kepel
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.