Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Targi, konferencje i inne drobne działania

Jak co roku „Salamandra” uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO. Tym razem po raz pierwszy obok naszego stoiska znalazły się także ekspozycje innych poznańskich organizacji ekologicznych.

Dwóch członków naszego Towarzystwa wzięło udział (prezentując wyniki swoich badań) w 11th International Bat Research Conference (11 Międzynarodowej Konferencji Chiropterologicznej) w Brazylii.

Przedstawiciele „Salamandry” uczestniczyli także w kilku różnych krajowych konferencjach, np. w konferencji Lubuskiego Klubu Przyrodników „Problemy lokalnej ochrony przyrody” w Łagowie (przedstawiliśmy referat dotyczący proponowanych przez „Salamandrę” zmian w niektórych aktach prawnych) oraz konferencji „Mokradła, ich znaczenie i ochrona” zorganizowanej w Supraślu przez Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków („Salamandra” wchodzi w skład „Porozumienia na rzecz Ochrony Mokradeł”, do którego należy większość dużych polskich organizacji przyrodniczych).

Organizacje społeczne bardzo często poprzez swoje działania „wyręczają” samorządy terytorialne, wykonując ich zadania (np. opieka nad bezdomnymi, pomoc socjalna itp.). Teoretycznie organizacje powinny w takich wypadkach móc liczyć, iż samorząd będzie wspierał finansowo takie prace. Niestety nie ma żadnych jednolitych zasad regulujących przyznawanie takiego wsparcia. Na początku każdego roku organizacje muszą przez kilka miesięcy czekać na uchwalenie budżetu gminy, aby przekonać się, czy tym razem radni postanowili finansować dane przedsięwzięcia. W ramach projektu „Umbrella” realizowanego przez jednostkę Narodów Zjednoczonych (UNDP) i Rząd Polski, w pięciu polskich miastach prowadzony jest program wypracowania takich jasnych, jednolitych zasad przyznawania wsparcia na działania społecznie użyteczne, w formie wieloletnich kontraktów. Dla celów tego przedsięwzięcia PTOP „Salamandra” przygotowało opracowanie na temat potencjalnych możliwości oraz zasad kontraktowania usług organizacji ekologicznych (na przykładzie Poznania). Zainteresowani mogą otrzymać ten dokument w biurze „Salamandry”.

W związku z przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni dla Poznania, „Salamandra” zgłosiła swoje uwagi i propozycje do tych części planów, które dotyczyły użytków ekologicznych (Fortów VIa i V) oraz ich okolic. Powstały dwa specjalne opracowania przygotowane w formie zeszytów (dostępne w biurze „Salamandry”).

Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.