Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Letnie kolonie nietoperzy

Latem 1998 r. podjęliśmy akcję wstępnej inwentaryzacji letnich kryjówek nietoperzy w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim. Jest to pierwsza część kompleksowego programu ochrony tych ssaków na omawianym terenie. Badania opierały się głównie na dwóch rodzajach działań - obozach chiropterologicznych (patrz str. 3) oraz akcji ankietowej. Formularz ankietowy rozesłano do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Poznaniu, Kuratoriów Oświaty w Pile i Poznaniu, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu, Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Poznaniu, Energetyki Poznańskiej, Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu oraz Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Instytucje te rozpropagowały go w podległych im jednostkach.

W wyniku dotychczas podjętych prac udało się uzyskać informacje o 158 letnich miejscach przebywania nietoperzy. Z tego do tej pory skontrolowano i potwierdzono obecność nietoperzy w 25 obiektach. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były: nocek duży (Myotis myotis) i mroczek późny (Eptesicus serotinus). Ponadto zlokalizowano kolonie lub miejsca letniego przebywania pojedynczych osobników: nocka wąsatka/Brandta (Myotis mystacinus/brandti), gacka brunatnego (Plecotus auritus), gacka szarego (Plecotus austriacus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula) i karlika (Pipistrellus sp.).

Redakcja

PTOP „Salamandra” dziękuje wyżej wymienionym instytucjom oraz wszystkim osobom, które pomogły w rozpoczęciu tego programu badawczo-ochronnego. W szczególności dziękujemy fundacji Polskie Biuro REC za wsparcie finansowe, bez którego przeprowadzenie tych badań byłoby niemożliwe.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.