Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Stanowisko PTOP „Salamandra” wobec planów zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 w Zakopanem

Na tatrzańskim szlaku - zimą

Na tatrzańskim szlaku - zimą
Fot. Andrzej Kepel

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” opowiada się jednoznacznie przeciw pomysłowi zorganizowania rozgrywek olimpijskich na terenie Tatr. Stanowisko to dotyczy Tatr jako całości i obejmuje nie tylko Igrzyska planowane na zimę 2006 r. ale i w całej dającej się przewidzieć przyszłości.

Zorganizowanie takiej masowej imprezy sportowej na terenie tatrzańskich parków narodowych (polskiego i słowackiego) i ich otulin, ze względu na jej krótko- i długookresowe skutki, jest absolutnie niedopuszczalne z przyrodniczego oraz prawnego punktu widzenia. Byłoby to także działanie nieracjonalne ze względów: klimatycznych, geomorfologicznych, hydrologicznych, edukacyjnych, społecznych, ekonomicznych, a nawet sportowych.

Popieramy sprzeciwiające się pomysłowi zorganizowania Olimpiady w Zakopanem stanowisko, które zajęły do tej pory uznane gremia naukowe, instytucje, organizacje społeczne i osoby prywatne. Zgadzamy się z przedstawioną w tej sprawie argumentacją.

Jesteśmy zdania, że Tatry powinny być dostępne do zwiedzania, a także uprawiania niektórych form aktywnego wypoczynku. Jednakże sposób i skala takiego udostępnienia powinny być bezwzględnie podporządkowane celowi nadrzędnemu w parkach narodowych - ochronie zasobów przyrody. Warunku tego nie da się pogodzić ze zorganizowaniem na terenie Tatr Igrzysk Olimpijskich.

Zarząd PTOP „Salamandra”Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.