Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Niepewny los rysia

Wykreślenie rysia rudego z Załącznika II konwencji CITES może spowodować wzrost presji kłusowniczej na pozostałe gatunki rysi

Wykreślenie rysia rudego z Załącznika II konwencji CITES może spowodować wzrost presji kłusowniczej na pozostałe gatunki rysi
Fot. Anna Grebieniow

W pierwszej połowie czerwca b.r., w Hadze, odbędzie się XIV Konferencja Stron Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). W trakcie Konferencji planuje się m.in. przegłosowanie propozycji 37 poprawek w załącznikach I i II do Konwencji. Głosować ma prawo każde państwo – Strona Konwencji. W przypadku Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do głosowania jednomyślnego, zgodnie z wcześniejszymi, wewnątrzunijnymi ustaleniami. Na kształt tych ustaleń wpływ mogą mieć również organizacje pozarządowe, które przed każdą Konferencją Stron zapraszane są przez Komisję Europejską na konsultacje. W tym roku miały one miejsce 16 lutego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kilkunastu organizacji, w tym tych największych: SSN, IFAW, TRAFFIC, BirdLife czy WWF. Z powodu afery z wybuchem pożaru na japońskim statku wielorybniczym Nissihin Maru, nie dotarli przedstawiciele Greenpeace. Podczas konsultacji nie zabrakło również polskiego akcentu. PTOP „Salamandra” zaprezentowało stanowisko Grupy Roboczej ds. CITES CEEWEB na temat amerykańskiej propozycji usunięcia rysia rudego (Lynx rufus) z załącznika II. W przedstawionej opinii wskazano m.in. na duże podobieństwo w wyglądzie futra z rysia rudego do futer z innych gatunków z rodzaju Lynx – w tym naszego rodzimego rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) oraz najbardziej zagrożonego wyginięciem kota na świecie – rysia iberyjskiego (Lynx pardinus). Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że usunięcie rysia rudego spowoduje wzrost presji kłusowniczej na pozostałe gatunki rysia. Nielegalnie pozyskane okazy, np. futra, będą mogły być sprzedawane jako „rysie rude” bez żadnych dokumentów. Komisja Europejska podejmie decyzje na temat tej i pozostałych propozycji najprawdopodobniej w marcu, zaś Rada UE zajmie stanowisko w sprawie poszczególnych propozycji w maju. PTOP „Salamandra” zamierza wraz z innymi organizacjami tworzącymi Grupę Roboczą ds. CITES CEEWEB kontynuować lobbing na rzecz utrzymania rysia rudego w załączniku II również podczas Konferencji Stron w Hadze, gdzie można będzie przekonywać do naszych racji przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji Waszyngtońskiej.

Borys KalaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.