Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szkolne Koła „Salamandry”

Od czasu wydania ostatniego Biuletynu powstały trzy nowe Szkolne Koła „Salamandry”, które utworzyły własne ostoje przyrody: w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, w Szkole Podstawowej nr 71 w Poznaniu oraz w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym nr XXV.

Członkowie Koła w Lusówku w swojej Ostoi

Członkowie Koła w Lusówku w swojej Ostoi
Fot. Magdalena Piszczyńska


Członkowie Koła przy SP w Jabłonnie chronią położony obok szkoły 10-cio hektarowy park na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. Po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji roślin występujących w parku, uporządkowaniu terenu, rozwieszeniu budek lęgowych dla ptaków, likwidacji części „dzikich” ścieżek oraz uporządkowaniu pożądanych przejść przez ostoję - młodzież planuje prace nad wyeliminowaniem agresywnie rosnącego grochodrzewu (Robinia pseudacacia). Członkowie Koła rozważają również możliwość renowacji szczątków nagrobków, pochodzących z początków stulecia.

Koło w SP nr 71 objęło opieką jeden z dziewiętnastowiecznych schronów, należących do zewnętrznego pierścienia umocnień Poznania. Fortyfikacja ta stanowi prawdopodobnie zimowisko nietoperzy, a jej pokryte nasypem ziemnym skarpy są siedliskiem sucholubnych i naskalnych gatunków roślin i zwierząt. Liceum nr XXV opiekuje się przyszkolnym parkiem, w którym przeprowadzono już szczegółową inwentaryzację występujących w nim roślin. Członkowie Koła planują także utworzenie ścieżki dydaktycznej w Uzarzewie koło Poznania. Uczniowie rozpoczęli także działania mające na celu zastosowanie kilku metod lichenoindykacyjnych (biomonitoring z wykorzystaniem porostów) dla oceny zanieczyszczenia atmosfery w otoczeniu szkoły i ostoi.

W istniejących już ostojach trwają prace związane z realizacją przyjętych wcześniej planów ochrony tych obiektów.

W najbliższym czasie na terenie Szkolnej Ostoi Przyrody w Lusówku utworzona zostanie ścieżka dydaktyczna, połączona ze ścieżką zdrowia.

Członkowie Koła przy XVII LO w Poznaniu kontynuują badania na terenie ich ostoi - Fortu IIA. Jedna z uczennic prowadzi tu np. przyżyciowe obserwacje pająków z rodzaju kątnik (Tegenaria). Przy okazji tych badań zrealizowano także kilka prac olimpijskich, w tym dwie zakwalifikowane do finału wojewódzkiego Olimpiady Ekologicznej. Koło posiada własną stronę WWW w Internecie. Młodzież z tego Koła wielokrotnie brała udział w różnych pracach w Forcie, mających na celu ochronę zimujących w nim nietoperzy. Niedawno Zarząd Miasta Poznania podjął decyzję o przekazaniu Fortu IIA w użytkowanie naszemu Towarzystwu.
Szkolne Koło „Salamandry” przy Liceum św. Marii Magdaleny zakończyło prace nad restauracją pierwszej części przyszkolnego, zabytkowego parku, stanowiącego jego ostoję. Uroczyste otwarcie odnowionego parku odbyło się w maju.

W ramach tego projektu specjaliści z „Salamandry” przeprowadzają ponadto cykliczne prelekcje na tematy zaproponowane przez młodzież. Organizujemy też spotkania z nauczycielami, w celu propagowania pomysłu i rozszerzania projektu na następne szkoły.

Redakcja

Przedsięwzięcie „Szkolne Ostoje Przyrody” sponsorowane jest przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.