Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Współpraca z EUROBATS

Eksperci z „Salamandry” kontynuują międzynarodową współpracę na rzecz ochrony nietoperzy na forum Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS.

W marcu tego roku „Salamandra” koordynowała przygotowanie rocznego sprawozdania Polski z realizacji postanowień EUROBATS. W maju ukazał się piąty zeszyt publikacji wydawanych przez to Porozumienie, zawierający przewodnik dotyczący metod monitoringu nietoperzy. „Salamandra” miała znaczący udział w jego tworzeniu. Broszurę tę, podobnie jak wcześniejsze cztery zeszyty, można nieodpłatnie otrzymać w biurze Towarzystwa. Szczegółowe informacje dot. zasad zamawiania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W dniach 3-6 maja przedstawiciel „Salamandry” reprezentował Polskę w Bonn, podczas 15. spotkania Komitetu Doradczego EUROBATS, biorąc udział m.in. w pracach kilku tematycznych grup roboczych. Podczas tego spotkania powołano kolejną Międzysesyjną Grupę Roboczą, która ma zebrać i opracować dotychczasowe europejskie doświadczenia z tworzeniem dużych zastępczych schronień dla nietoperzy, budowanych w przypadku zniszczenia czy zmiany sposobu użytkowania dotychczasowych zimowisk lub kryjówek kolonii rozrodczych. Przedstawiciel „Salamandry” będzie uczestniczył także w pracach tej Grupy.

Andrzej Kepel

Wybór numeru