Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Projekt ochrony nietoperzy w fortyfikacjach poznańskich nabiera rozpędu!

Akcja wycinania drzew w Forcie Va

Akcja wycinania drzew w Forcie Va
Fot. Andrzej Kepel

W listopadzie `96 z inicjatywy „Salamandry” zawiązała się Grupa Robocza Ochrony Poznańskich Fortyfikacji. Jej głównym celem jest koordynacja prac związanych z realizowanym przez Towarzystwo projektem. Do tej pory odbyły się cztery spotkania Grupy, której skład zapewnia, iż wszelkie niezbędne ustalenia podejmowane są przy uwzględnianiu interesów i możliwości wszystkich zainteresowanych stron.

Częścią projektu ochrony fortyfikacji jest zagospodarowywanie zieleni na- i wokół fortecznej. W marcu b.r. „Salamandra” rozpoczęła akcję wycinania drzew i krzewów porastających tzw. czapy fortów. Swoimi korzeniami rozsadzają one bowiem mury obiektów, a ponadto ocieniają rosnące tam skupienia cennych i rzadkich na terenie Poznania ciepłolubnych gatunków roślin. Do akcji aktywnie włączają się wolontariusze, którym serdecznie dziękujemy za pomoc!

Projekt ochrony zimowisk nietoperzy w poznańskich fonach sponsorowany jest przez Fundację EkoFundusz. Dotują je również: Wojewódzki i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Szerzej o projekcie piszemy w artykule Nietoperze wiosną, czyli... wracamy do życia!.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.