Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej”

Na przełomie roku 1997 i 1998, na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) został opracowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska projekt „Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej”. Jest to dokument niezwykle ważny, mogący (w przypadku jego zaakceptowania i przyjęcia do realizacji) przez długie lata nadawać kierunek i regulować zasady działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody. Uważamy, że przy konstruowaniu tak istotnych projektów, powinno się prowadzić szerokie konsultacje, obejmujące m.in. organizacje społeczne zajmujące się na co dzień ochroną różnorodności biologicznej. PTOP „Salamandra”, wraz kilkoma innymi organizacjami, przez kilka miesięcy domagało się przeprowadzenia takich konsultacji. W końcu otrzymaliśmy projekt Strategii do zaopiniowania. Co prawda początkowo dostaliśmy na przygotowanie naszych uwag 1 dzień (dokument liczy ponad 200 stron), udało się jednak wynegocjować nieco dłuższy termin.

Wierzymy, że owa forma konsultacji nie wynikła z czyjejkolwiek złej woli, lecz z prostego braku doświadczenia w tego typu kontaktach, i że w przyszłości uda się uniknąć podobnych nieporozumień. Dlatego też, mimo krótkiego terminu, zrobiliśmy wszystko, aby możliwie najlepiej przygotować naszą opinię. W trakcie niezwykle „przyspieszonego” procesu jej formułowania „Salamandra” poczyniła starania, aby przekonsultować ją z możliwie dużą liczbą specjalistów. Tekst projektu został rozpropagowany wśród współpracujących z „Salamandrą” fachowców, w naukowych środowiskach przyrodniczych oraz pośród innych zainteresowanych osób.

Większość osób, która zdołała się zapoznać ze Strategią, podkreślała, że jest to dokument wartościowy i obiecujący, posiadający jednak sporo niedociągnięć. Taka też była opinia PTOP „Salamandra”. To właśnie owe niewątpliwe walory tekstu sprawiły, iż uznaliśmy, że warto podjąć wysiłek sformułowania uwag. Przesłane do Ministerstwa opracowanie liczyło kilkanaście stron merytorycznych propozycji poprawek.

Mamy nadzieje, że w najbliższej przyszłości zasada konsultowania ważnych dla polskiej przyrody dokumentów z organizacjami przyrodniczymi stanie się regułą, a sposób przeprowadzania tych konsultacji zostanie udoskonalony. Dowodem na to, że MOŚZNiL potrafi uczyć się na dobrych przykładach jest fakt, że w kilka tygodni po tym, jak projekt Strategii ukazał się na naszej stronie www, został także zamieszczony na internetowej stronie Ministerstwa.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.