Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Koło „Salamandry” w Szczecinie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane przyrodą

Już od 9 lat grupa zapalonych miłośników przyrody każdej zimy zapuszcza się w tajemnicze i nie do końca zbadane podziemia szczecińskich schronów i umocnień, aby obserwować zimujące w nich nietoperze. Badania prowadzone są w ramach corocznej, ogólnopolskiej akcji - Dekada Spisu Nietoperzy. Na terenie Szczecina regularnie kontrolowanych jest 7 - 8 zimowisk. W każdym z nich przeciętnie udaje się odnaleźć od 20 do 90 hibernujących nietoperzy. Z obserwacji wynika, że od lat gatunkami dominującymi w kontrolowanych obiektach są: nocek Natterera (Myotis nattereri) i nocek rudy (M. daubentoni). Przedstawiciele innych gatunków, takich jak nocek duży (M. myotis), nocek wąsatek (M. mystacinus), mopek (Barbastella barbastellus), mroczek późny (Eptesicus serotinus) i gacek brunatny (Plecotus auritus), stanowią niewielki i dość zmienny odsetek napotykanych zwierząt. Dzięki tym regularnym monitoringowym badaniom można stwierdzić, iż liczba nietoperzy zimujących w Szczecinie systematycznie wzrasta. W tym roku udało się zaobserwować ok. 260 osobników. Jednakże liczba potencjalnych, nie badanych jeszcze zimowisk na terenie miasta jest całkiem spora, tak więc również liczba „szczecińskich” nietoperzy jest zapewne znacznie większa.

Nietoperze w jednym ze szczecińskich zimowisk

Nietoperze w jednym ze szczecińskich zimowisk
Fot. Konrad M. Lange

W tych ruinach jest wejscie do jednego z liczniejszych zimowisk nietoperzy w Szczecinie

W tych ruinach jest wejscie do jednego z liczniejszych zimowisk nietoperzy w Szczecinie
Fot. Andrzej Kepel

Podziemia Szczecina, w których zimują nietoperze, mają najczęściej charakter schronów o zróżnicowanej długości - od 50 do kilkuset metrów. Charakteryzują się one podobną konstrukcją - większość zbudowana jest z równolegle ułożonych względem siebie betonowych podpór (do 3 metrów wysokości), na których spoczywa również betonowe sklepienie. Między tymi elementami znajdują się dość szerokie szczeliny, w których najczęściej znajdowane są hibernujące nietoperze.

Wejcie do schronu, w którym zimują nietoperze

Wejcie do schronu, w którym zimują nietoperze
Fot. Andrzej Kepel

Biorąc pod uwagę pilną potrzebę prowadzenia regularnych inwentaryzacji tych zwierząt, ochrony ich letnich i zimowych kryjówek oraz z uwagi na rosnące nimi zainteresowanie wśród mieszkańców Szczecina i okolic, grupa miłośników nietoperzy, z inicjatywy Magdaleny Dzięgielewskiej i Konrada M. Lange, utworzyła w Szczecinie Koło Chiropterologiczne przy PTOP „Salamandra”. Członkowie Koła zapraszają do współpracy wszystkie osoby zainteresowane ochroną przyrody, a w szczególności nietoperzami i ich ochroną na terenie Pomorza Zachodniego.

Magdalena Dzięgielewska
Konrad M. Lange

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.